Where to play ping pong?

ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จาก Google.com

 

  

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายรูปโต๊ะปิงปองคู่กับพญานาค ของคุณสุพจน์ ดำรงเลิศตระกูล